Meer weten?

Samenwerken aan digitale dienstverlening

Is jouw organisatie afnemer van Centric Burgerzaken, Key2Burgerzaken, de eDiensten die Centric levert voor selfservice burgerzaken of Centric Betalen? Volg je de ontwikkelingen op het gebied van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) en Common Ground op de voet en heb…


LEES VERDER >

Reactie Gebruikersvereniging Centric op berichtgeving in de media

Onlangs zijn in de media berichten verschenen over personele wisselingen in de top van Centric. Drie uitvoerende directieleden zijn opgestapt. Een nieuwe CEO is benoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat deze berichtgeving vragen oproept en dat leden zich zorgen maken over de invloed hiervan op…


LEES VERDER >

Samenwerken aan de toekomst van de objectenregistratie

De registratie van basisgegevens over objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen, bomen, terreindelen, woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten is van groot belang voor gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen. Registratie hiervan is bijvoorbeeld nodig voor de heffing van belastingen en speelt een rol bij maatschappelijke vraagstukken als…


LEES VERDER >

Nieuwe versie van oplegger bij GIBIT 2020 beschikbaar

In 2021 heeft de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) een oplegger bij de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2020 opgeleverd. De vakgroep heeft deze oplegger recent gewijzigd: artikel 17.4 is vervallen en artikel 7.7 is aangepast. De nieuwe versie van de oplegger kan hieronder worden…


LEES VERDER >

Samenwerken aan de toekomst van Business Intelligence

Gelet op de opkomst van datagedreven werken, de komst van een dataplatform, de stappen die Centric zet in de richting van de Cloud en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken we versterking voor het tactisch overleg Business Intelligence. Ben je data-analist, informatieadviseur of…


LEES VERDER >

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige portefeuillehouder en gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de opvolging van de Suite4Omgevingsdiensten door Centric Leefomgeving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Leefomgeving…


LEES VERDER >

Van maatwerk naar generieke processen en systemen

Op vrijdag 18 maart 2022 vond het eerste Landelijk Overleg Centric Belastingen van de Gebruikersvereniging Centric van dit jaar plaats. Het overleg werd gehouden bij Centric in Gouda en vormde voor velen een eerste fysieke ontmoeting na een lange periode van vooral online vergaderen. Op…


LEES VERDER >

Tevredenheid over Suites voor het Sociaal Domein toegenomen

Eindgebruikers waren in 2021 iets tevredener over de Suites voor het Sociaal Domein dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Yorizon, dat is uitgevoerd op initiatief van het Strategisch Overleg Sociaal Domein van de Gebruikersvereniging Centric.   In oktober en november 2021…


LEES VERDER >

Heb je verbeterpunten voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein?

In oktober 2021 heeft de Gebruikersvereniging Centric een brief gestuurd naar de Stuurgroep i-Sociaal Domein, om aandacht te vragen voor de problemen die leden ervaren met nieuwe versies van de berichtenstandaarden iJw en iWmo en aan te dringen op een snelle oplossing hiervan. De stuurgroep…


LEES VERDER >