Meer weten?

WAAROVER SPREEKT DE VAKGROEP CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGEMENT?

Op woensdag 13 maart kwam de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) bijeen voor het tweede overleg van dit jaar. Onderwerpen van gesprek waren onder meer het gebruik van het jaarcijfer voor indexatie, modelvoorwaarden voor het domein Burgerzaken, de oplegger bij de GIBIT 2023, voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk van Centric, de vernieuwing van het Customer Portal en lopende zaken op het gebied van productmanagement. Het voorzitterschap van de vakgroep is nog vacant. Daarom zat de statutair secretaris van de gebruikersvereniging het overleg weer technisch voor. Aan het online overleg namen in totaal 18 personen deel.

 

Gebruik van jaarcijfer voor indexatie

Op de website van de VNG is een nieuwe versie van de toelichting op de GIBIT 2023 gepubliceerd. In deze versie is een aanpassing opgenomen in de toelichting bij artikel 11.8. De aangepaste toelichting verduidelijkt dat het bij indexatie gaat over het laatst bekende jaarcijfer en niet (zoals in eerdere versies van de GIBIT) over het laatst bekende (kwartaal)cijfer. Het CBS publiceert het jaarcijfer doorgaans rond 15 mei van het opvolgende jaar, waardoor al eerder bekend is wat te verwachten.

 

Modelvoorwaarden voor Burgerzaken

Centric, PinkRoccade en Conxillium/SimGroep zijn gestart met modelvoorwaarden voor het domein Burgerzaken. De VNG biedt hierbij ondersteuning met de GIBIT-overeenkomstengenerator. Na de voorwaarden volgen mogelijk ook inhoudelijke eisen en wensen.

 

Oplegger bij GIBIT 2023

Een subgroep van de vakgroep CLM is gestart met een oplegger bij de GIBIT 2023. Het streven is om deze nieuwe oplegger tijdens de vakgroepbijeenkomst in mei vast te stellen, waarvoor nog veel werk moet worden verzet. Een advies over hoe in de tussentijd kan worden omgegaan met de oplegger bij de GIBIT 2020 is al beschikbaar.

 

Voorbeelden uit aanbestedingspraktijk van Centric

Vanuit Bidmanagement van Centric Public Sector Solutions (PSS) zijn weer twee voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk besproken.

Het eerste voorbeeld betrof gevallen waarin bij gunning de definitieve overeenkomst prevaleert boven de nota’s van inlichtingen. In die gevallen moeten alle wijzigingen uit de nota’s van inlichtingen worden doorgevoerd in de overeenkomst. Dit gebeurt niet altijd meteen goed, wat extra werk oplevert. Om deze reden worden nota’s van inlichtingen ook wel boven de overeenkomst geplaatst. Het nadeel hiervan is dat de voorwaarden verspreid over meerdere documenten staan.

Het tweede voorbeeld betrof de opzegging van overeenkomsten voor bepaalde tijd. Centric zou graag zien dat leveranciers (ook) in deze overeenkomsten de mogelijkheid wordt geboden om (met inachtneming van een opzegtermijn) de overeenkomst op te zeggen. Aanbestedende diensten zijn hier vaak terughoudend in.

 

Vernieuwing Customer Portal

Centric PSS is bezig met de vernieuwing van haar Customer Portal. Dit doet zij samen met de divisie Digital Business Solutions (DBS). Aan de basis van de vernieuwing ligt de ITSM-software van ServiceNow. Het nieuwe portaal wordt op termijn een volledige ‘Mijn-omgeving’, met ook informatie en functionaliteiten voor contract- en leveranciersmanagers. Communicatie hierover start binnenkort.

 

Lopende zaken productmanagement

Door het programma Common Ground is op 7 en 8 maart een studiereis naar Denemarken georganiseerd. Centric was vertegenwoordigd in de Nederlandse delegatie. Verslaglegging volgt.

Op 19 september gaat Centric een klantendag organiseren, met deelsessies die geschikt zijn voor alle domeinen. Meer informatie volgt.

Met de productmanagers is gesproken over uitbreiding van de selfservicefunctionaliteit en de chatfunctie, deels op basis van kunstmatige intelligentie (artificiële intelligentie, afgekort AI).

Ook is er een bijeenkomst geweest over auditlogging. Gedacht wordt aan een separate oplossing over het hele portfolio heen. Centric gaat klantvertegenwoordigers vragen om hierover mee te denken.

 

En verder…

Verder is kennisgemaakt met enkele gastdeelnemers, zijn de notulen van de voorgaande bijeenkomst vastgesteld, is de actielijst doorgenomen en zijn terugkoppelingen gegeven van de vakgroep SLM en het Leveranciersoverleg. Ook is een terugkoppeling gegeven van het gesprek met het dagelijks bestuur over de brief over de tariefsverhoging in 2023.

 

Geïnteresseerd in de onderwerpen waarover de vakgroep CLM spreekt?

De eerstvolgende bijeenkomst van de vakgroep CLM is gepland op 14 mei. Wil je een keer een bijeenkomst bijwonen en de stukken ontvangen? Neem dan contact op met Sacha Heijkoop, ambtelijk secretaris van de gebruikersvereniging, door een e-mail te sturen naar sacha.heijkoop@gvcentric.nl.