Meer weten?

Eerste online ALV van Gebruikersvereniging Centric

Op vrijdag 6 november 2020 vond de eerste online ALV van de gebruikersvereniging plaats. Ruim 20 leden logden hiervoor in. Tijdens de ALV zijn de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 goedgekeurd. Daarnaast is een aantal wisselingen in het bestuur aangekondigd.

Dominique Gijsbertsen van Panel Inzicht opende de vergadering met een presentatie over de uitkomsten van het ledenonderzoek 2020. Hiervan is apart verslag gedaan.

Vervolgens legden voorzitter Patrick van Domburg, penningmeester Henk Nap en statutair secretaris René Hoogendoorn verantwoording af over het afgelopen jaar. Ook legden zij de plannen voor het komende jaar met de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de leden voor. De leden hebben met alle voorgelegde voorstellen ingestemd.

Patrick van Domburg, wiens termijn was verstreken, is herkozen als voorzitter. Antoine van de Kamp, functioneel beheerder bij de gemeente Berkelland, is benoemd als penningmeester in het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur, portefeuille Financiën. Eveneens in het algemeen bestuur zijn benoemd Paul Buik, Informatie-adviseur bij de gemeente Den Haag (portefeuille Publieksdiensten/Burgerzaken) en Julie Merks, sectorhoofd Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bij de gemeente Zaanstad (portefeuille Leefomgeving).

Onder dankzegging voor bewezen diensten, werd afscheid genomen van Henk Nap, penningmeester in het dagelijks bestuur en houder van de portefeuille HRM & Salarisdienstverlening in het algemeen bestuur, en Robin Paalvast, houder van de portefeuille Escrow in het dagelijks bestuur.

Voor de opvolging van Henk Nap als houder van de portefeuille HRM & Salarisdienstverlening in het algemeen bestuur en Robin Paalvast kon nog geen voordracht worden gedaan.

Hartelijk dank aan de leden die hebben deelgenomen aan deze eerste online ALV.< GA TERUG Volgende > < Vorige