Meer weten?

Geen eensluidend advies over eenmalige tariefsverhoging

In de maanden januari en februari van dit jaar hebben de gebruikersvereniging en Centric gesproken over een eventuele eenmalige tariefsverhoging in aanvulling op de indexatie. Het doel van deze gesprekken was tot een voor leden én Centric aanvaardbaar advies over dit onderwerp te komen. Dat is niet gelukt. Het is aan gemeenten zelf afspraken te maken. Daarnaast zal worden gezocht naar een structurele oplossing voor prijsschommelingen.

 

Eind vorig jaar heeft de gebruikersvereniging geadviseerd om een maximale indexatie van 3,7 procent per 1 januari 2023 te accepteren, ongeacht de geldende overeenkomst. Tegelijkertijd is aangekondigd dat de gebruikersvereniging dit jaar een advies zou uitbrengen over een eventuele aanvullende eenmalige tariefsverhoging.

 

Het advies over de indexatie past in de beweging naar uniforme afspraken, die met de GIBIT is ingezet. De GIBIT is een gemeentelijke standaard, die er mede op initiatief van de gebruikersvereniging is gekomen. De GIBIT maakt onderdeel uit van de modelcontracten die Centric en de gebruikersvereniging samen onderhouden en vormt als zodanig een belangrijk houvast.

 

De gevoerde gesprekken hebben niet geleid tot een eensluidend advies over een aanvullende tariefsverhoging. De huidige economische situatie gaat gepaard met een ongekend hoge inflatie en wij begrijpen dat die ook effect heeft op de bedrijfsvoering van Centric (en daarmee op die van gemeenten). Wij merken dat de algemene prijsafspraken die hiervoor in het verleden zijn gemaakt, te weinig ruimte bieden voor een afdoende antwoord op deze bijzondere en hopelijk incidentele situatie.

 

Hoewel de gebruikersvereniging statutair de mogelijkheid heeft om onderhandelingen te voeren, is zij hier niet op ingericht en voor gepositioneerd. Wij hebben begrip voor de ontstane, bijzondere situatie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering van Centric en adviseren u op individuele basis desgewenst nadere afspraken te maken, als Centric u daarvoor benadert.

 

Wat kunnen we als gebruikersvereniging wel doen? De gesprekken die sinds oktober vorig jaar zijn gevoerd, hebben duidelijk gemaakt dat jaarlijkse indexatie op basis van een prijsindex van het CBS een discussiepunt is, dat bij voorkeur niet ieder jaar moet terugkomen. Daarom vragen we de VNG samen met de Gebruikersvereniging Centric en andere gebruikersverenigingen na te denken over alternatieve instrumenten om prijsstijgingen op te vangen en te komen tot een betere langjarige voorspelbaarheid van tarieven. Via de leden van de vakgroep CLM die ook lid zijn van Team GIBIT van VNG Realisatie leveren we daar onze bijdrage aan.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de gebruikersvereniging via info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige