Meer weten?

Advies over indexatie en eenmalige tariefsverhoging 2023

Een afvaardiging van de gebruikersvereniging is met Centric in gesprek gegaan over de aangekondigde tariefsverhoging per 1 januari 2023. Zowel vanuit de gebruikersvereniging als vanuit Centric, was er behoefte aan een advies over dit onderwerp. Een eerste advies is nu beschikbaar, een tweede advies volgt in het nieuwe jaar.

 

De gebruikersvereniging kan ‘optreden als onderhandelingspartner bij de prijsstelling van producten en diensten welke het individueel nivo overstijgen’. Dat is zo vastgelegd in de statuten. Hier is de gebruikersvereniging echter niet op ingericht. De gebruikersvereniging is geen contractpartij en kent ook niet alle contractuele afspraken.

 

Om toch een oplossing te kunnen bieden, is ervoor gekozen om een advies uit te brengen. Hiervoor is een speciale afvaardiging gevormd, met vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Enschede, Hilversum, Meierijstad en Veenendaal en SSC Ons, een gemeenschappelijke regeling op het gebied van bedrijfsvoering voor de regio Zwolle.

 

Op 21 december heeft een vertegenwoordiging van Centric PSS en Centric HR & Payroll de afvaardiging mondeling toegelicht waarom een tariefsverhoging nodig is en een voorstel gedaan voor de administratieve afhandeling hiervan. Op 23 december heeft een vervolggesprek plaatsgevonden, op basis waarvan tot een eerste advies is gekomen.

 

Een belangrijk resultaat van de gesprekken, is dat nu duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de overeengekomen indexatie en een eventuele aanvullende eenmalige bovencontractuele verhoging, die niet structureel doorwerkt. Het eerste advies betreft de indexatie.

 

Het advies is om een maximale tariefsverhoging van 3,7 procent per 1 januari 2023 te accepteren, ongeacht de geldende overeenkomst. Voor contracten die zijn gesloten op basis van de GIBIT, betekent dit dat de overeengekomen indexatie wordt nagekomen. Voor andere contracten betekent dit mogelijk een eenmalige bovencontractuele verhoging.

 

Met dit advies willen we een eenduidige en voor alle partijen werkbare oplossing bieden, die recht doet aan de bijzondere economische situatie en het belang van continuïteit van de dienstverlening.

 

In januari praten de gebruikersvereniging en Centric verder over de eventuele aanvullende eenmalige tariefsverhoging. Dit zal leiden tot een tweede advies.

 

De adviezen van de gebruikersvereniging zijn niet bindend. U mag hiervan afwijken door een grotere verhoging te accepteren of door vast te houden aan een lagere overeengekomen indexatie.

 

Wanneer u het advies overneemt of een grotere verhoging accepteert en een overeenkomst met een softwarebroker heeft, denk er dan aan om de broker te informeren.

 

Leden die vragen hebben over het advies, kunnen contact opnemen met de afvaardiging van de gebruikersvereniging. De afvaardiging is te bereiken via info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige