Meer weten?

Algemene Ledenvergadering 11 november 2022

Op vrijdag 11 november 2022 is de algemene ledenvergadering gehouden. Hiervoor waren 21 leden aanwezig, een deel op locatie bij Kompas Loosdrecht in Loosdrecht en een deel online. Tijdens de vergadering zijn drie nieuwe leden gekozen voor het bestuur en zijn de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 goedgekeurd.

Dominique Gijsbertsen van Panel Inzicht begon de vergadering met een presentatie over de uitkomsten van het ledenonderzoek 2022. Hiervan is apart verslag gedaan.

 

Er is stilgestaan bij de brief van Centric over een tariefsverhoging per 1 januari 2023. Aangegeven is dat het eenzijdige besluit tot tariefsverhoging voor de gebruikersvereniging onacceptabel is. Daar hebben wij Centric en onze leden per brief over geïnformeerd. Omdat de gebruikersvereniging geen contractpartij is, moeten leden (ook) zelf reageren op de tariefsverhoging door Centric.

Voorzitter Patrick van Domburg, penningmeester Antoine van de Kamp en statutair secretaris René Hoogendoorn hebben verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ook hebben zij de plannen voor het komende jaar met de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De leden hebben met de voorgelegde voorstellen ingestemd.

Berny Oude Kempers, wiens termijn was verstreken, is herkozen als lid van het algemeen bestuur, portefeuille Informatiebeleid. Martijn van der Linden, teamleider Kwaliteit & Ontwikkeling bij de gemeente Oss, is benoemd als lid van het dagelijks bestuur, portefeuille Secretaris. Benoemd in het algemeen bestuur, zijn Rob van Straaten, clustermanager Werk en Inkomen bij de gemeente Enschede (portefeuille Sociaal Domein), en Jos Hek, unithoofd Beheer & Bedrijfsvoering bij de GR IJsselgemeenten (portefeuille HRM & Salarisdienstverlening).

Onder dankzegging voor bewezen diensten, werd afscheid genomen van René Hoogendoorn, die na drie termijnen van drie jaar aftrad als secretaris van de gebruikersvereniging.

In de volgende vacature in het algemeen bestuur kon nog geen voordracht worden gedaan:

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering en op dezelfde locatie, is het jaarlijkse voorzittersoverleg gehouden. Hiervan wordt apart verslag gedaan.

Hartelijk dank aan de leden die hebben deelgenomen aan de algemene ledenvergadering. De volgende vergadering is voorzien in november 2023. Wij hopen iedereen dan (weer) te zien!< GA TERUG Volgende > < Vorige