Meer weten?

Waarover spreekt de vakgroep contract- en leveranciersmanagement?

Op dinsdag 16 mei kwam de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) bijeen voor het derde overleg van dit jaar. Het overleg vond plaats bij Shared Service Centrum Ons (SSC Ons) in Zwolle, waar de vakgroep gastvrij werd ontvangen met een lunch. Onderwerpen van gesprek waren onder meer de bestuurlijke situatie, tariefsverhoging en indexatie en softwarebrokers. De gemeente Súdwest-Fryslân zat het overleg voor, waaraan in totaal 14 personen deelnamen.

 

Bestuurlijke situatie

De CEO van Centric sloot aan om kennis te maken en vragen te beantwoorden over de bestuurlijke situatie. Hij heeft uitleg gegeven over de operationele en bestuurlijke aansturing van Centric, het beheer van de aandelen in Centric Holding, het onderzoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, het verdere verloop van de procedure bij de Ondernemingskamer en de lange termijn continuïteit van Centric Holding en haar dochtermaatschappijen. Na afloop van het overleg heeft hij in een brief aan de gebruikersvereniging nog bevestigt wat er is besproken. Geïnteresseerde leden kunnen de brief bij de gebruikersvereniging opvragen.

 

Tariefsverhoging en indexatie

Vanuit de directie van Centric Public Sector Solutions (PSS) is verteld over de stand van zaken van de tariefsverhoging en indexatie. Als gevolg van de inflatie en arbeidsmarktproblematiek, staat de dienstverlening aan klanten onder druk. Voor 2023 zoekt Centric PSS nu naar een oplossing door op individuele basis gesprekken te voeren. Het bestuur van de gebruikersvereniging heeft hiervoor begrip getoond. Voor 2024 en verder zal een werkgroep met de VNG, gebruikersverenigingen en leveranciers op zoek gaan naar een marktbrede oplossing. De gemeente Apeldoorn, SSC Ons en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben aangegeven plaats te willen nemen in de werkgroep.

 

Softwarebrokers

SSC Ons en Centric PSS gaven een presentatie over softwarebrokers. Een softwarebroker is een partij tussen makers van standaard software en kopers. Door als koper een overeenkomst te sluiten met een softwarebroker, kun je de software van meerdere leveranciers via één partij aanschaffen. Dit heeft voor- en nadelen, zowel voor de kopers als voor de makers van de software. Afgesproken is om als vakgroep aandacht voor dit onderwerp te houden.

 

Voorbeelden uit aanbestedingspraktijk van Centric

Vanuit Bidmanagement van Centric PSS zijn twee voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk van Centric besproken.

 

Het eerste voorbeeld betrof Derdenprogrammatuur. In de GIBIT is hiervoor een afzonderlijke regeling opgenomen. Ook is het begrip Derdenprogrammatuur in de GIBIT gedefinieerd. In de praktijk valt weinig programmatuur onder deze definitie. Bij programmatuur van een leverancier als Microsoft is het duidelijk, bij programmatuur als ValidSign een stuk minder. De voorzitter heeft toegelicht dat het gaat om programmatuur van anderen, zonder welke de eigen programmatuur niet kan functioneren. Voorgesteld is om een lijst te maken met Derdenprogrammatuur en deze toe te voegen aan de GIBIT-toolbox.

 

Het tweede voorbeeld betrof boeteclausules gekoppeld aan de overschrijding van fatale termijnen. Vanuit Bidmanagement werd gevraagd waarom deze clausules worden toegevoegd. De voorzitter antwoorde dat dit extra zekerheid geeft. Afgesproken is om de vraag ook te stellen op VNG Fora. De gemeente Apeldoorn zal dit doen.

 

En verder…

Verder zijn de notulen van de voorgaande bijeenkomst vastgesteld, is de actielijst doorgenomen, is stilgestaan bij de jaarcijfers van Centric, het proces van strategievorming met het oog op 2030, de mogelijkheden voor leveranciers om bezwaar te maken bij een ‘aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf’, de consultatie van de aangepaste GIBIT-voorwaarden (GIBIT 2023) en de regiosessies over SaaS, datagedreven werken en security.

 

Geïnteresseerd in de onderwerpen waarover de vakgroep CLM spreekt?

Er zijn in 2023 nog twee bijeenkomsten gepland. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 27 september. Wil je een keer een bijeenkomst van de vakgroep CLM bijwonen en de stukken ontvangen? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de gebruikersvereniging, door een e-mail te sturen naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige