Meer weten?

Voelt u zich uitgedaagd?

Beste collega’s,

 

In de laatste nieuwsbrief van Centric en tijdens de Klantendag van Centric, 28 maart jl., heb ik mijzelf voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de Klantgroep Suite4Burgerzaken (en daarmee bestuurslid Gebruikersvereniging Centric).
Ik heb aangegeven dat ik op korte termijn mijn nieuwe inrichting-ideeën met jullie zou delen.

 

Eerst even kort het geheugen opfrissen na de Klantendag:

 

Wat doet de Gebruikersvereniging Centric?
De Gebruikersvereniging Centric (GV Centric) is een onafhankelijke, betrokken organisatie voor, door en van Centric-klanten. Een sterke, van de leverancier onafhankelijke, vereniging die ruim vijftien jaar bestaat en gevormd wordt door een kleine 200 klantorganisaties.

 

De GV Centric biedt bijvoorbeeld (zie ook www.gvcentric.nl):

 • Krachtenbundeling van klanten (vooral gemeenten) richting Centric;
 • Samenwerking tussen gemeenten en collega klanten richting Centric;
 • Optimalisatie van producten en diensten van Centric t.a.v. actualiteit, kwaliteit, prijs-/prestatieverhouding en
  beheersbaarheid;
 • Samen versterken van de strategische/tactische invloed naar Centric én naar derden (bijvoorbeeld VNG, KING,
  NVVB, VIAG en andere partijen);
 • Vormgeving van de onderlinge band tussen klanten en bewerkstelligen van uitwisseling van tips/trucs en ervaringen.

Nieuwe structuur Klantoverleg Burgerzaken
Het gestructureerde GV klantenoverleg Burgerzaken op regionaal en landelijk niveau is de laatste jaren “slapende”. Er zijn nog enkele werk/expertgroepen actief op specifieke thema’s maar in de breedte was er weinig tot geen onderlinge en gezamenlijke afstemming meer.

In overleg met Henk Burger (PM Centric) en Wicher Venema (VNG/GV Centric), is gekeken naar de huidige structuur.
De conclusie van ons is, dat de huidige structuur niet meer voldoet aan de gestelde wensen en normen van deze tijd:

 • dit vraagt om verandering mede ook gezien de nu toch meer concrete plannen rond de oBRP;
 • met als resultaat een hernieuwde inrichting van de regio-overleggen.

Hoe de vernieuwing realiseren?
Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar enthousiaste (nieuwe) collega’s die samen met mij het klantoverleg Suite4Burgerzaken weer vorm willen gaan geven. Als landelijk voorzitter van het overleg wil ik de rol van motivator en aanjager oppakken, een rol die ook collega’s binnen en buiten de organisatie inspireert. Collega’s te verleiden en te motiveren om zich te verbinden met en een rol te spelen binnen het klantoverleg en/of de GV Centric. Je krijgt de ruimte om bij te dragen aan de dingen die ertoe doen op ons vakgebied. Jullie creativiteit is nodig en hopelijk raak je hierdoor extra gemotiveerd om je aan te melden als voorzitter/lid/secretaris van één van de 4 te vormen Regio’s of als lid van een te vormen specifieke werkgroep. Waar nodig meedenken, omdat het voldoening schenkt om te kunnen brainstormen over de producten binnen ons vakgebied richting onze leverancier Centric.
Graag betrek ik ook uw organisatie als (belangen) vertegenwoordiger van de gemeenten richting Centric bij huidige en nieuwe ontwikkelingen van ons vakgebied. Ik acht een inbreng van uw kant van groot belang voor de ontwikkeling van een breed gedragen product Burgerzaken.

 

Wat kan jij betekenen voor klantoverleg Suite4Burgerzaken GV Centric?
Ben jij die collega die voor ons overleg binnen de GV:

 • van meerwaarde is, een toegevoegde waarde heeft en tijd in het klantoverleg Burgerzaken binnen de GV Centric wil en kan steken?;
 • die op deze uitdaging en kans gewacht heeft?;
 • die kan enthousiasmeren, pro-actief, is, toekomstgericht en zichtbaar is, bijdrage kan leveren, van toegevoegde waarde wil en kan zijn?

En daarbij komt dat:
Centric ons steunt omdat zij dringend behoefte heeft aan:

 • een relevante klantgroep, die op strategisch, tactisch en functioneel gebied kan/wil spiegelen over ontwikkelingen en keuzes;
 • een relevante klantgroep die samen wil werken aan knelpunteninventarisaties en benodigde oplossingen.

VOELT U ZICH UITGEDAAGD?
Dan is mijn/ons verzoek aan jullie het volgende:
Wij (Menno Kroesen VZ klantoverleg Suite4Burgerzaken GV Centric, Wicher Venema VNG/GV Centric en Henk Burger, Centric) willen graag een afspraak met één of enkele afgevaardigden van uw organisatie maken om te overleggen hoe uw bijdrage het beste gerealiseerd zou kunnen worden en een eerste inzicht te krijgen in de door de gemeenten (belangen) ervaren knelpunten.
Bespreek binnen je eigen organisatie of er belang is voor de organisatie als voor jezelf om deel te nemen en de nodige tijd om te investeren. Misschien ken je iemand die je wilt voorstellen om actief te zijn.
Als je bereid bent om te participeren, of je hebt nog vragen cq. informatie nodig? Meldt je z.s.m. bij: info@gvcentric.nl.
Daarnaast willen wij jullie graag uitnodigen om na te denken of je wilt deelnemen in het Regio-overleg (welke rol) en/of te vormen werkgroep (welke producten).
De planning is om september 2017 een 1e bijeenkomst te organiseren voor de potentiele regio voorzitters.

 

Geen ervaring?
Geen ervaring maar wel een “jonge hond” met ambitie ? Laat je dan zeker niet tegenhouden. Een nieuwe wind laten waaien is precies wat wij zoeken en wat we voor een gedreven, onafhankelijk klantoverleg nodig hebben.

 

Nieuwe regio indeling:
De huidige acht regio overleggen zijn samengevoegd tot vier regionale gebruikers overleggen. De nieuwe structuur moet leiden tot een regulier overleg met Centric, waarbij facetten als:

 • nieuwe ontwikkelingen;
 • elkaar informeren;
 • wensen en mogelijkheden, terugkoppeling vanuit GV centraal staan.

De regio overleggen zijn bedoeld om collega’s te informeren over en bewust te maken van de veranderingen binnen ons vakgebied, maar leveren ook interessante informatie op. Daarnaast worden deze overleggen gebruikt om mensen te enthousiasmeren voor de regionale bijeenkomsten.

 

Vanuit de 4 regio’s wordt een kleine landelijke strategische/tactische groep geformeerd die is bedoeld om namens alle gebruikers met Centric te klankborden over de toekomst, beheer, kwaliteit e.d. en de rol van het klantoverleg Burgerzaken binnen de GV Centric.
Dit is een tactisch en strategisch overleg, waarbinnen de besluitvorming plaatsvindt. Bij een verdeling in 4 regio’s kunnen we denken aan twee vertegenwoordigers per regio naar dit landelijk overleg.

 

We gaan gezamenlijk voor het gewenste vertrouwen tussen ons als klantoverleg Burgerzaken GV Centric en Centric.
Dit maakt de weg vrij voor het relatie-denken, het meedenken en werken vanuit een gedeeld belang.

 

Op deze manier is ook te bewerkstelligen dat binnen de regio’s de collega’s elkaar motiveren/enthousiasmeren en dat overleggen dan weer regelmatig plaatsvinden en beter bezocht gaan worden.
De organisatorische aspecten zijn makkelijker te verdelen over een grotere groep deelnemers, waarbij een samenspraak tussen Centric en de gebruikers en de te behandelen onderwerpen ook beter voorbereid kunnen worden.
Een bijkomend voordeel voor ons (als GV Centric) en Centric dat wij er vanuit dat gezamenlijk en gebundeld klantoverleg een sterke positie kan worden ingenomen naar het landelijk beleidsniveau van VNG/KING, ministerie BZK en programma oBRP.

 

Een logische voorlopige indeling is:

 • Noordwest; (Noord-Holland/deel Zuid-Holland)
 • Noordoost; (Groningen/Friesland/Drenthe/Overijssel)
 • Midden; (Gelderland/Utrecht/deel Zuid-Holland/Flevoland)
 • Zuid; (Zeeland/Brabant/Limburg)
  Waarbij de komende periode nog gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van gebruikers per regio.

Nog even samengevat:

 • 226 gemeenten die Suite4Buergerzaken gebruiken;
 • Voorzitter klantoverleg Suite4Burgerzaken binnen GV Centric (Menno Kroesen);
 • Secretaris GV Centric (Wicher Venema, VNG);
 • Productmanager manager Centric (Henk Burger);
 • 4 Regio voorzitters (vacature);
 • 4 regio secretarissen (vacature);
 • Per Regio tussen de 4 en 8 actief deelnemende gemeenten die de taken verdelen.

Apart:

 • Functionele werkgroepen (GBA, BS en Verkiezingen);
 • Expert werkgroepen (Digitalisering).

1e bijeenkomst nieuwe Regio voorzitters/secretarissen GV Centric:

 • Voorstel in september 2017 1e bijeenkomst;
 • Onderwerpen (gezamenlijk bepalen bij de 1e bijeenkomst in september 2017).

Interesse?
Als je geïnteresseerd bent meld je dan z.s.m. bij: info@gvcentric.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Menno Kroesen
Voorzitter van de Klantgroep Suite4Burgerzaken< GA TERUG Volgende > < Vorige