Meer weten?
Header Nieuws

Visie op VTH

Visie op Vergunning, Toezicht en Handhaving 
Medio december 2014 hebben Gebruikersvereniging Centric, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), KING en Centric gesproken  over de toekomst van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is gezamenlijk optrekken essentieel.

 

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 juni 2018 in werking. Bij de invoering van de wet verschuift de focus van vergunningverlening, gedeeltelijk naar toezicht en handhaving en de verwachting is dat:
–  Er versoepeling in vergunningverlening komt;
–  Gemeentes invloed op het beleid behouden (wellicht wat flexibeler);
–  De VNG verantwoordelijk is voor het bestuurlijke deel en daarnaast KING het
informatiekundige deel uitvoert. KING toetst de impact en haalbaarheid van de
Omgevingswet voor gemeentes.

 

Programma Goal (Digitaal stelsel Omgevingswet)
Voor de uitvoering van de Omgevingswet heeft de programma-organisatie GOAL (trekker: Rijkswaterstaat) een globaal ontwerp gemaakt van het “digitaal stelsel van de Laan van de Leefomgeving’ (link: toekomstbestendige-laan-van-de-leefomgeving). Er is nog veel bestuurlijke onzekerheid over de vormgeving van de Laan van de Leefomgeving. Maar standaardisering lijkt de oplossing voor de invoering van de omgevingswet en digitalisering van informatie. Er zal gezocht worden naar verdere samenwerking tussen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

 

Uitvoering
Er is in den lande geen gestandaardiseerde taakverdeling tussen omgevingsdiensten en gemeenten/provincies. Er zijn meerdere redenen voor discussie rondom deze taakverdeling. De verwachting is aanwezig dat deze situatie nog enige tijd diffuus zal blijven en er op termijn steeds meer uniformiteit komt.

 

De omgevingsdiensten zijn druk bezig met de ontwikkeling van hun basisinformatievoorziening. Voor de meeste diensten geldt dat deze nog verdere doorontwikkeling vraagt. Onder andere de realisatie van een betrouwbaar en volledig inrichtingenbestand, kan veel meerwaarde opleveren voor omgevingsdiensten. Voor de ODR is dit in ieder geval een belangrijke prioriteit.

 

Door meerdere ontwikkelingen is de verwachting aanwezig, dat kennis van gemeentes en provincies voor de overgedragen taken, zich steeds meer zal verplaatsen naar de omgevingsdiensten. Dit zal ook gevolgen hebben voor het detail van uitwisseling van de gewenste informatie.

 

Centric
Hoewel veel standaarden zijn vastgesteld, valt de snelheid waarmee deze geïmplementeerd worden tegen. De komende twee jaar hebben de volgende onderwerpen bij Centric prioriteit:
–  Aansluiting op basisregistraties;
–  Zaakgericht werken;
–  Uitwisseling o.b.v. standaarden;
–  Realisatie gestandaardiseerde informatiemodellen, zoals RIHa;
–  Klanten en ketenpartners van gemeentes en omgevingsdiensten ondersteunen met
portalen voor raadplegen, e-diensten en het aanleveren van informatie;
–  Ontsluiten van kennis uit landelijke voorzieningen;
–  Apps voor Toezicht en Handhaving.
Voor wat betreft de toekomst is de visie van Centric dat de Suite4Omgevingsdiensten omgevormd wordt naar een informatie- en processysteem in de Cloud.

Als GV Centric zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht, dan zien wij die graag per mail tegemoet (info@gvcentric.nl).< GA TERUG Volgende > < Vorige