Meer weten?

Verslag algemene ledenvergadering 2018

Op maandag 5 november 2018 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de gebruikersvereniging plaats. Voorzitter Patrick van Domburg, penningmeester Henk Nap en statutair secretaris René Hoogendoorn legden namens het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en legden de plannen voor het komende jaar met de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de leden voor. Net als voorgaande jaren, werd de ALV gecombineerd met het VIAG-congres.

 

De leden hebben over een aantal belangrijke zaken besluiten genomen. Er zijn twee bestuursleden, wiens termijn was verstreken, herkozen en er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Henk Verbunt, algemeen directeur bij de DDFK-gemeenten, is benoemd in het dagelijks bestuur en Jacko Kuppens, hoofd ICT bij de gemeente Eindhoven, is benoemd in het algemeen bestuur.

 

Er is ingestemd met de overgang per 1 januari 2019 op een nieuw contributiemodel, dat is gekoppeld aan het aantal inwoners per gemeente. Deze wijziging is nodig, omdat het aantal leden afneemt door fusies. Hiermee nemen de inkomsten van de vereniging af. De in het verleden opgebouwde reserves zijn ook afgenomen, als gevolg van inhuur en dubbele kosten door ziekte.

 

Verder zijn de nieuwe missie en visie van de gebruikersvereniging vastgesteld. Deze zijn gemoderniseerd, naar aanleiding van een enquête eerder dit jaar onder leden en andere belanghebbenden over de toekomst van de gebruikersvereniging. In de nieuwe missie en visie zijn ook de speerpunten voor de komende jaren opgenomen. Deze zijn: prijs-kwaliteitverhouding, modernisering en innovatie, interoperabiliteit, flexibiliteit en uniformiteit en gebruiksvriendelijkheid.

 

De leden zijn geïnformeerd over de voortgang van de vernieuwing van de modelcontracten. Dit is een gezamenlijke activiteit van de gebruikersvereniging en Centric. De structuur van de set contractdocumenten staat en wordt nu ingevuld. Parallel hieraan is er contact met de VNG over verbetering van de GIBIT. De gebruikersvereniging zal een werkgroep Contract- en leveranciersmanagement instellen om de contractdocumenten te onderhouden. Een oproep om hieraan deel te nemen volgt.

 

Andere zaken die zijn behandeld en afgehandeld, zijn het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, de jaarrekening en balans, het jaarverslag, het activiteitenplan en de begroting.< GA TERUG Volgende > < Vorige