Meer weten?

Reactie Gebruikersvereniging Centric op berichtgeving in de media

Onlangs zijn in de media berichten verschenen over personele wisselingen in de top van Centric. Drie uitvoerende directieleden zijn opgestapt. Een nieuwe CEO is benoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat deze berichtgeving vragen oproept en dat leden zich zorgen maken over de invloed hiervan op de operationele gang van zaken bij Centric en over mogelijke gevolgen voor de eigen organisatie. Daarom heeft het bestuur van de gebruikersvereniging dit statement voorbereid, dat u ook kunt gebruiken als handreiking voor interne communicatie.

 

In 2021 is een nieuwe governance ingericht. Sindsdien is de heer Sanderink wel aandeelhouder, maar geen lid meer van de directie van Centric. Ondanks de toegenomen afstand tussen de aandeelhouder en de directie, blijkt uit de berichten dat Centric betrokken is geraakt in het conflict tussen de heer Sanderink en zijn voormalige zaken- en levenspartner mevrouw Van Egten. Het bestuur van de gebruikersvereniging heeft dit conflict altijd als een privékwestie beschouwd en betreurt de vermenging hiervan met de bedrijfsvoering van Centric.

 

De directie van Centric was juist op sterkte gebracht, nadat eerder directieleden waren vertrokken. Nu er weer directieleden vertrekken, zou de vrees kunnen bestaan dat het bedrijf stuurloos achterblijft. Gelukkig is de nieuwe CEO al gevonden en zal hij de ingezette lijn doortrekken. De CFO is nog niet weg en blijft tot 1 oktober 2022 in functie.

 

De publiciteit zorgt evident wel voor reputatieschade. Dit kan gevolgen hebben voor de marktpositie van Centric en voor haar vermogen om personeel vast te houden en aan te trekken.

 

Voor onze leden is vooral continuïteit van levering en productondersteuning van belang. Als bestuur zien we hierop toe in onze contacten met de directie van de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric en met het bestuur van de Stichting Software Continuïteit Centric (SSCC), die de Escrow-regeling uitvoert ten behoeve van de gebruikers van Centric-software.

 

Het bestuur van de gebruikersvereniging heeft (zoals altijd) goed contact gehouden met de directie van Centric PSS over de berichtgeving in de media en over de wisselingen in de bestuurlijke top. Uit deze contacten blijkt niet dat de dienstverlening aan onze leden en andere overheidsorganisaties in gevaar is. Ook op het punt van datazekerheid is er niets veranderd en de verwachting is dat dit zo blijft.

 

Wij trekken als bestuur de conclusie dat de personele wisselingen in de bestuurlijke top niet direct een gevaar vormen voor de operationele gang van zaken bij Centric en voor de continuïteit van de dienstverlening. Wij zien dan ook geen aanleiding om als gevolg hiervan nu aanvullende maatregelen te treffen.

 

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Indien nodig, zullen we u weer informeren via onze website en nieuwsbrief. Ondertussen werken wij samen met de leden en Centric verder aan de decentrale overheid van morgen.< GA TERUG Volgende > < Vorige