Meer weten?

Algemene Ledenvergadering 12 november 2021

Op vrijdag 12 november 2021 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hiervoor waren 21 leden aanwezig, een deel op locatie in Het Oude Stadhuys in Gouda en een deel online. Tijdens de vergadering zijn twee nieuwe leden gekozen voor het algemeen bestuur en zijn de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 goedgekeurd. Er waren niet genoeg leden aanwezig om een besluit te nemen over de voorgestelde statutenwijziging. Daarom zal op korte termijn een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden.

Zoals aangekondigd bij de uitnodiging, is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) een statutenwijziging voorgesteld. Wijziging van de statuten is nodig om te voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en om beter aan te sluiten bij de eisen van deze tijd. Er waren niet genoeg leden aanwezig om een besluit te kunnen nemen over de wijziging. Op 1 december 2021 zal daarom van 16.00 tot 16.30 uur een nieuwe vergadering worden gehouden (online), zodat alsnog een besluit kan worden genomen.

Voorzitter Patrick van Domburg, penningmeester Antoine van de Kamp en statutair secretaris René Hoogendoorn hebben verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ook hebben zij de plannen voor het komende jaar met de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De leden hebben met de voorgelegde voorstellen ingestemd.

Henk Verbunt, wiens termijn was verstreken, is herkozen als lid van het dagelijks bestuur, portefeuille Escrow. Elsbeth Stiekema, adjunct-directeur bij GBLT, is benoemd als lid van het algemeen bestuur, portefeuille Belastingen. Eveneens benoemd in het algemeen bestuur is Willem Geessink, Chief Information Officer bij de gemeente Enschede. Hij is portefeuillehouder Common Ground.

Van oud-bestuursleden Mary Scholtus (lid algemeen bestuur, portefeuille Heffingen) en Anneloes Heetebrij (lid algemeen bestuur, portefeuille Werk/Inkomen/Zorg) is al eerder afscheid genomen.

In de volgende vacatures in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur kon nog geen voordracht worden gedaan:

  • lid dagelijks bestuur, portefeuille Samenwerking en bestuurlijke positionering (wethouder)
  • lid algemeen bestuur, portefeuille Sociaal Domein
  • lid algemeen bestuur, portefeuille HRM & Salarisdienstverlening.

Voor meer informatie over deze vacatures, zie https://www.gvcentric.nl/openstelling-vacatures-in-bestuur-gebruikersvereniging/. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl.

Voorafgaand aan de ALV en op dezelfde locatie, is het Voorzittersoverleg gehouden. Hiervan is apart verslag gedaan.

De Strategische Conferentie die aansluitend zou worden gehouden, kon helaas niet doorgaan vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. We gaan op zoek naar een nieuwe datum en mogelijk andere vorm voor de conferentie.

Hartelijk dank aan de leden die hebben deelgenomen aan de ALV!< GA TERUG Volgende > < Vorige