Meer weten?

Goed bezochte algemene ledenvergadering

Op vrijdag 1 november 2019 vond de algemene ledenvergadering van de gebruikersvereniging plaats. Zo’n 25 leden wisten de weg te vinden naar de burgerzaal van het Historisch Stadhuis IJsselstein, dat het decor was voor een informatieve en gezellige middag.

Arjen van Veldhuizen, Business Unit Manager Belastingen bij Centric, was uitgenodigd om een presentatie te geven over de versaasing van Key2Belastingen. Deze belastingapplicatie loopt voorop in de transitie naar de cloud. Andere applicaties volgen. Het streven is om de overstap in 2023 met alle applicaties te hebben gemaakt. Dit zal ook gevolgen hebben voor de interne organisatie van afnemers. Verantwoordelijkheden verschuiven en de ruimte om af te wijken van de standaard neemt af. Het is tijd om met elkaar na te gaan denken over deze veranderingen.

Maarten Hillenaar, algemeen directeur van de divisie Public Sector Solutions van Centric, sprak de ambitie uit om dé ICT-dienstverlener voor de decentrale overheid te worden, en een platform te willen bieden, waarop de eigen kernapplicaties en applicaties van andere partijen kunnen aansluiten. Strategische samenwerkingen met bijvoorbeeld NedGraphics (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en Decos (zaakgericht werken) passen hierin.

Door de leden werd aandacht gevraagd voor de principes van Common Ground, in het bijzonder de lagenarchitectuur, voor de toegankelijkheidseisen voor websites en webapplicaties (DigiToegankelijk), voor beheer en voor het licentiemodel van de SaaS-applicaties.

Na de presentatie over de versaasing van Key2Belastingen, legden voorzitter Patrick van Domburg, penningmeester Henk Nap en statutair secretaris René Hoogendoorn, namens het bestuur van de gebruikersvereniging, verantwoording af over het afgelopen jaar en legden zij de plannen voor het komende jaar met de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de leden voor.

Achtereenvolgens werden het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, de benoeming en herbenoeming van bestuursleden, de jaarrekening en balans, het jaarverslag, het activiteitenplan en de begroting behandeld en afgehandeld.

De algemene ledenvergadering heeft met alle voorgelegde voorstellen ingestemd.

René Hoogendoorn, wiens termijn was verstreken, is herkozen als statutair secretaris en Berny Oude Kempers, Strategisch Informatieadviseur bij de gemeente Eindhoven, is benoemd in het algemeen bestuur (vakgroep Informatiebeleid). Verder werd onder dankzegging voor bewezen diensten afscheid genomen van Gert-Jan Brouwer (vakgroep Financiën) en Jacko Kuppens (vakgroep Informatiebeleid).

De algemene ledenvergadering werd afgesloten met een borrel in het souterrain van het Historisch Stadhuis.< GA TERUG Volgende > < Vorige