Meer weten?

Gebruikersvereniging ondertekent Convenant Samenwerking WOZ-ICT standaarden

Op 28 juni ondertekende Mary Scholtus, lid van het Algemeen Bestuur van de Gebruikersvereniging Centric, in het Kurhaus in Scheveningen het Convenant Samenwerking WOZ-ICT standaarden. In totaal hebben 34 partijen het convenant ondertekend.

Het convenant, dat geldt van 2019 tot en met 2023, beschrijft de uitgangspunten die partijen hanteren bij het maken van afspraken over de informatie-uitwisseling in het kader van de WOZ-uitvoering. Deze afspraken zijn van belang voor gestandaardiseerde, doelmatige en veilige uitwisseling van gegevens in deze keten gericht op zorgvuldige WOZ-taxaties en zorgvuldig gebruik van deze WOZ-taxaties door diverse partijen.

Het in 2008 gesloten Convenant Sectormodel WOZ is een goede basis geweest voor samenwerking tussen partijen en deze samenwerking heeft veel resultaten opgeleverd, waaronder de totstandkoming van de Landelijke Voorziening WOZ en het WOZ-waardeloket. Via deze voorzieningen ontvangen belanghebbenden WOZ-beschikkingen nu via hun Berichtenbox van MijnOverheid en krijgen ze toegang tot de gegevens en onderliggende taxatieverslagen.

Het nieuwe convenant staat in het teken van twee voor gemeenten belangrijke ontwikkelingen: de doorontwikkeling van een aantal basisregistraties naar een samenhangende objectenregistratie BAG, BGT, WOZ en Common Ground. In de komende periode zullen de convenantpartijen samenwerken om deze nieuwe doelstellingen te behalen.< GA TERUG Volgende > < Vorige