Meer weten?

Voorzittersoverleg 2020

Op 6 november 2020 is het Voorzittersoverleg 2020 gehouden. Bij dit overleg waren, naast de bestuursleden van de Gebruikersvereniging Centric, zoals gebruikelijk de voorzitters van verschillende overleggen aanwezig. Doel van het jaarlijkse voorzittersoverleg is om enerzijds de voorzitters te bedanken voor hun bijdrage gedurende het afgelopen jaar en anderzijds om elkaar op de hoogte te stellen van wat er zoal speelt in de diverse overleggen.

De meeste vakgroepen, gebruikersoverleggen en tactische overleggen zijn digitaal gehouden in 2020. Hoewel dat in eerste instantie best wennen was, zag men al snel de voordelen van minder reistijd. Daarnaast had Teams ook op andere fronten een meerwaarde: de regio-overleggen waren bijvoorbeeld drukker bezocht omdat gebruikers niet gebonden zaten aan één datum en één regio.

Voor Burgerzaken is nieuw leven ingeblazen in de regio-overleggen en daarvan zijn er inmiddels 4 gehouden. Het Tactisch Overleg Business Intelligence heeft gevraagd om een algemene oplossing van Centric voor Cognos-on-premise naast de Centric applicaties in de cloud, aangezien business units op dit moment op verschillende manieren hiermee omgaan. De vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement heeft een mooie set documenten beschikbaar gesteld aan gemeenten en daar is positief op gereageerd. Zaak is nu om goed contact te houden met VNG. De vakgroep Customer Care heeft zich onder meer beziggehouden met ITIL-processen. Het Tactisch Overleg Key2Financiën heeft in 2020 volledig kunnen inzetten op de versaasing van de applicatie.

De Regiegroep Common Ground onderzoekt onder meer hoe stappen gemaakt kunnen worden naar een gezamenlijke roadmap. Vraagstukken daarbij zijn bijvoorbeeld de financiering ervan en of oud en nieuw naast elkaar kunnen bestaan. Input voor de Regiegroep Common Ground kan men kwijt bij Berny Oude Kempers of Rick van Rooijen. Het thema Common Ground komt overigens in meerdere vakgroepen aan de orde.

Key2Betalen wordt Centric Betalen; het is belangrijk dat de kosten van de cloudversie snel in beeld zijn, omdat gemeenten deze moeten begroten. Het Sociaal Domein is afgelopen jaar druk geweest met zaken zoals de TOZO-maatregelen, de Wet Inburgering en een dwingende release voor berichtenverkeer die botste met het jaarwerk van gemeenten. Vanuit Belastingen wordt aan SaaS gewerkt en daarbij worden door BSR, GBLT en de gemeente Amsterdam processen zo generiek mogelijk beschreven, zodat ze herbruikbaar zijn voor andere gemeenten en belastingorganisaties. Bij Centric Leefomgeving wordt zoveel mogelijk gewerkt met API’s, in lijn met Common Ground. Het bestuur bedankt de voorzitters voor hun inzet afgelopen jaar.

Vanuit de Gebruikersvereniging is een presentatie gehouden over de resultaten van het activiteitenplan 2020. Afgelopen jaar zijn de vernieuwde modelcontracten bekrachtigd; er is – nog vlak voor de coronamaatregelen – een strategische conferentie georganiseerd; er is onderzoek gedaan naar software voor ondersteuning op afstand (een advies hieromtrent wordt nog opgesteld), de regio-overleggen Burgerzaken zijn van start gegaan, er is een gespreksgroep voor SaaS ingesteld en er is een ledenonderzoek gehouden. Steeds meer gebruikersgroepen maken gebruik van de SharePoint-sites om vergaderstukken op te slaan en samen aan documenten te werken.

De directie van Centric PSS heeft het overleg ten slotte geëindigd met een presentatie over haar speerpunten. Ambitie is dat de applicaties per eind 2023 in de cloud staan c.q. SaaS-ready zijn. Speerpunten voor 2021 zijn productvernieuwing via grote projecten, implementeren van de agile werkwijze (men is nu bezig met het inrichten van release trains), inzetten op innovatie en aansluiten op Common Ground. Samenwerking blijft een belangrijk punt; Centric zal veel aandacht besteden aan het betrekken en informeren van klanten, aan samen met de klant ontwikkelen en veel interne samenwerking.< GA TERUG Volgende > < Vorige