Meer weten?

Verslag derde Strategisch Overleg Sociaal Domein 2020

Op 8 oktober vond het derde Strategisch Overleg Sociaal Domein (SO Sociaal Domein) van dit jaar plaats. De – online – bijeenkomst was goed bezocht, met maar liefst 16 deelnemers en vier gastsprekers. De gemeenten Almelo, Ede en Hengelo namen voor het eerst deel. Op de agenda: de ontwikkeling van een generiek koppelvlak voor het domein Inkomen, de nieuwe Wet inburgering en de plannen voor de Suites voor het Sociaal Domein in 2021. Anneloes Heetebrij, werkzaam bij de gemeente Almere en bestuurslid van de Gebruikersvereniging Centric, zat het overleg voor.

Generiek koppelvlak domein Inkomen
Op initiatief van Sonja Muller (gemeente Lelystad) en Rob van Straaten (gemeente Enschede), beiden actief binnen GBI, gaven Peter Ruijters en Peter Seignette van GBI een presentatie over de ontwikkeling van een generiek koppelvlak voor het domein Inkomen. Dit koppelvlak bestaat uit API’s om verschillende front- en backoffice-applicaties met elkaar te verbinden, wat vernieuwing en een gefaseerde overgang naar Common Ground mogelijk maakt.

Een eerste API is gespecificeerd. Deze API voor ‘Administreren/Betalen’ beschrijft de dataset die nodig is om een uitkering te kunnen administreren en hoe deze aangeleverd moet worden. Leveranciers kunnen hiermee een pilot uitvoeren om te valideren of het goed werkt. Voor Centric betekent dit verservicing van de Suite4Werk en Inkomen. Het SO Sociaal Domein heeft aangegeven de ontwikkeling te omarmen en heeft Centric gevraagd om de impact te analyseren. Verder zal het onderwerp worden geagendeerd voor de eerstvolgende bijeenkomsten van de betroffen expertgroepen en voor het Tactisch Overleg Sociaal Domein (TO Sociaal Domein). Op basis hiervan wordt bepaald met welke prioriteit het koppelvlak op de ontwikkelagenda komt.

Nieuwe Wet inburgering
Chris Jacobs (gemeente Helmond) vertelde over de stand van zaken van de informatievoorziening voor de nieuwe Wet inburgering. Deze wet wordt per 1 juli 2021 ingevoerd. Gemeenten worden dan opnieuw regisseur. Er is een landelijke ketenarchitectuur vastgesteld, met platen die de informatiestromen tussen gemeenten, DUO, COA en IND laten zien. Vooral tussen DUO en gemeenten gaat veel uitwisseling plaatsvinden. De ketenarchitectuur bestaat uit plateaus, haalbare realistische stappen. Het derde en laatste plateau laat zich omschrijven als een ‘MijnOverheid voor inburgeraars’. Het eerste plateau beschrijft wat er minimaal nodig is om de wet uit te kunnen voeren. Voor gemeenten wordt in dit plateau gewerkt aan de uitwisseling van persoonsgebonden informatie met COA en DUO. Dit verloopt zoals dit nu ook het geval is: voor COA via het Taakstellingvolgsysteem (TVS) en voor DUO via het Informatie Systeem Inburgering (ISI). VNG Realisatie heeft een informatiekundige uitvoeringstoets uitgevoerd op de nieuwe Wet inburgering. Deze komt binnenkort beschikbaar. Divosa heeft de opdracht gekregen om de ondersteuning van de invoering van de nieuwe inburgeringswet te organiseren. Zij heeft hiervoor een aparte site opgezet en organiseert samen met VNG kennissessies voor gemeenten, ook op het gebied van informatievoorziening en gegevensuitwisseling. De gemeente Helmond heeft met een Project Start Architectuur een vertaling gemaakt naar lokaal niveau. Door het SO Sociaal Domein wordt voorgesteld om kennisuitwisseling tussen gemeenten op te pakken.

Marc Dorst (BDO) en Ruud Henry (Centric) schoven aan om te vertellen over de pilot met Werk-Leerbedrijf Avres, waarin wordt gekeken naar de klantreis, werkprocessen en koppelingen voor de nieuwe Wet inburgering. Ook hier is een plaat gemaakt, die beschrijft welke onderwerpen als eerste aandacht krijgen. Informatie van andere afnemers, bijvoorbeeld over de voorgenomen inrichting van de brede intake, is welkom. Centric gaat hiertoe een oproep doen.

Plannen voor Suites voor het Sociaal Domein in 2021
Karin Groenendijk (Centric) gaf een inkijkje in de werkzaamheden van Centric voor volgend jaar. Naast het reguliere werk in verband met wettelijke wijzigingen en dergelijke, zijn er twee grote projecten: het verSuiten van applicatiebeheer en het uitfaseren van Uniface. De ontwikkelagenda is hiermee al relatief vol, wat mogelijk betekent dat er in 2021 weinig ruimte is voor wensen van de expertisegroepen.

En verder…
Verder stond het SO stil bij de levering van third party-mededelingen (TPM’s) voor DKD-Inlezen (onderdeel van de uitvoering van ENSIA), bij opleidingen en de mogelijkheden om deze online te doen, bij de BOT-sessie van het TO Sociaal Domein van 15 september, bij de overlegstructuur van de Gebruikersvereniging Centric, bij het vergaderschema voor 2021 en bij de terugkoppeling van het SO Sociaal Domein aan het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging. Afgesproken is dat we het SO Sociaal Domein in 2021 niet drie keer maar vier keer gaan organiseren.

Meld je aan!
Wil je ook deelnemen aan het Strategisch Overleg Sociaal Domein en meedenken over de verdere ontwikkeling van jouw Centric-software? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric. Aan deelname zijn in 2020 geen kosten verbonden.



< GA TERUG Volgende > < Vorige