Meer weten?
Header Nieuws

Innovatie Digitale Samenwerking (IDS)

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering GV Centric op 18 maart jl. zijn wij door de VNG geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom het project Innovatie Digitale Samenwerking (IDS).

 

Toelichting project IDS
In november 2014 heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG een afspraak gemaakt welke er toe moet leiden dat in de ALV van juni 2015 besluiten worden genomen over de opvolging van het NUP-programma en de ondersteuning door VNG/KING.

 

De VNG is samen met KING eind november 2014 met de voorbereidingen van dit project gestart dat als werktitel is genoemd ‘Innovatie Digitale Samenwerking’. Doelstelling is onder andere een collectieve aanpak voor gemeenschappelijk informatiebeleid voor de komende jaren en doorgaande inzet op standaardisatie. Vanuit de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I)  worden deze ontwikkeling bestuurlijk gefaciliteerd.

 

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

  1. November 2014 – mei 2015: uitwerking collectieve aanpak samen met de leden
  2. Juni 2015, ALV VNG: besluitvorming over de collectieve aanpak
  3. Na ALV 2015 en bij instemming met aanpak: 4-jarig traject Innovatie digitale samenwerking gemeenten 2020

 

Meer informatie over dit project kunt u terugvinden op Innovatie digitale samenwerking | VNG.

 

Onze rol als Gebruikersvereniging Centric (GV Centric)
Onze rol in dit proces is verbinding te leggen tussen gemeenten, VNG/KING en de leverancier Centric.  Met VNG/KING is afgesproken dat we in de komende periode input zullen leveren. Onderwerpen waar wij bijvoorbeeld bij betrokken zijn:

  • Inrichting/beheer van standaarden
  • Input op de diverse taken van KING
  • Bijdrage in vormgeving Leveranciersmanagement
  • Aanpak collectieve inkoop
  • Model ICT Inkoopvoorwaarden
  • etc.

Afspraak is verder dat VNG/KING bij behoefte aan input, de GV Centric actief zal benaderen om  informatie te verzamelen en te bespreken.

 

Als GV Centric voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de invulling van deze visie in de productontwikkeling/-planning bij de firma Centric. De uitkomsten van de ALV van de VNG (juni 2015) zijn voor ons een leidend thema in de Strategische Conferentie die medio september 2015 staat gepland tussen het bestuur van de GV Centric en de directie Centric.

 

Als GV Centric zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht, dan zien wij die graag per mail tegemoet (info@gvcentric.nl).< GA TERUG Volgende > < Vorige